ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

ทะเบียนแพทย์ 49938
ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ทางด้านศัลยกรรมเสริมความงามและผิวพรรณเลเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Managing Director และ Chief Medical Officer เมโกะ คลินิก และเป็นอาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนังทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ มากมาย ทั้ง American Academy of Dermatology, American Society of Dermatologic Surgery, Dermatological Society of Thailand, Thai association for Dermatologic Surgery และ International Society for Dermatologic Surgery

สาขาและตารางเข้าตรวจ

สาขาและตารางเข้าตรวจ

ประวัติผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

Pamela Chayavichitsilp,M.D.

Education (การศึกษา)

แพทยศาสตรบัณฑิต, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2552)
ตจวิทยา, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2553 – 2556)
วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2556)

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

Founding member, Association for Dermatologic Surgery (สมาคมศัลยกรรมผิวหนังแห่งประทศไทย 2562-ปัจจุบัน)
Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery, สถาบันโรคผิวหนัง (6 – 31 ก.ค. 2558)
Research Fellowship in Pediatric and Adolescent Dermatology, Children’s Hospital – San Diego & University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2550 – 2551)

Medical Licensures

American Board of Dermatology (ก.ค. 2556-ธ.ค. 2566)
Thai Board of Dermatology (ก.ค. 2559-ปัจจุบัน)
Thai Medical License (ก.พ. 2558-ปัจจุบัน)
California Medical Board (2553-ปัจจุบัน)
DEA (2553-ปัจจุบัน)

 ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

เแพทย์ผิวหนัง San Diego Family Dermatology, National City, California (มิ.ย.ธ.ค. 2556)
แพทย์ผิวหนัง Veterans Affairs Healthcare Systems, La Jolla, California (ก.ย. 2556 – ม.ค. 2557)
Assistant Clinical Professor แผนกตจวิทยา, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก.ค. ธ.ค. 2556)
แพทย์อาสา ด้านแพทย์ผิวหนัง Ramathibodi Medical Center (ก.พ. 2557 – ส.ค. 2559)
Managing Director/Chief Medical Officer เมโกะคลินิก (ม.ค. 2557-ปัจจุบัน)
แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
อาจารย์ สาขาตจศัลยศาสตร์และตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.ย. 2559– 2563)
อาจารย์พิเศษ สาขาตจศัลยศาสตร์และตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.ย. 2564ปัจจุบัน)

Professional Memberships

Founding member, Association for Dermatologic Surgery
American Academy of Dermatology
American Society of Dermatologic Surgery
Dermatological Society of Thailand
• Thai association for Dermatologic Surgery
International Society for Dermatologic Surgery