การทำลายเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วย
มีนาคม 22, 2024

เนื่องด้วยเมโกะคลินิก ได้กำหนดให้มีการเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยทั่วไปเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นทางเมโกะคลินิก จึงขอทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยที่...