นพ.เป็นเอก ธงทอง

ทะเบียนแพทย์ 35131
นพ.เป็นเอก ธงทอง แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมความงาม PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.เป็นเอก ธงทอง

ศัลยกรรมรีวิวล่าสุด

รีวิวทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

รีวิว กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(6)

ศัลยกรรมตา

รีวิว ตา ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(34)

ศัลยกรรมตาบน

รีวิว ตาบน ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(8)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(26)

ประวัตินพ.เป็นเอก ธงทอง

นพ.เป็นเอก ธงทอง 

Penake Thongtong,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

  • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2544-2549
  • – จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2553-2555
  • – จักษุตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2557-2558

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

  • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2556-2564
  • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เมโกะคลินิก 2559-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

  • – วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556
  • – วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558