นพ.วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ

ทะเบียนแพทย์ 39880

ผลงานผิวพรรณของแพทย์อู๋