พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

ทะเบียนแพทย์ 21632
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543, International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544, วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547

ประวัติพญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

Rosana Pittayapongpat,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2533-2539
– จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542-2545
– จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546-2547

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2547-2550
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
2550-ปัจจุบัน
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 2550-ปัจจุบัน
– แพทย์ที่ปรึกษา จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2550-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543
– International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545
– วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547