นพ อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์

ทะเบียนแพทย์ 47942
นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ประวัตินพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์

นพ. อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ 

Athasit Kijmanawat,MD

Education (การศึกษา)

 •  วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)
 • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2561)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

 ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ 

 • Kijmanawat A, et al. Effects of Probiotic Supplement on Insulin Resistance in Gestational; Diabetes Mellitus: A double-blind Randomized controlled trial. Journal of diabetes Investigation 2018.
 • Komon, W., Kijmanawat, A., Chattrakulchai, K., Sarit-apirak, S., Silpakit, C., Manonai, J. Validation of the Thai version of the Female Genital Self-Image Scale (FGSIS). BMC Women’s Health 2022;22 (1), art. no. 254.

สมาชิกองค์กร

 • สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกชมรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย
 • Member of International Urogynecological association