พ.ญ. ศุภางมาศ วัฒนไพศาล

ทะเบียนแพทย์ 36267
มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler, Thread Lifting รวมถึงเลเซอร์ต่างๆมากกว่า 10 ปี

ประวัติแพทย์เตย

แพทย์หญิง ศุภางมาศ วัฒนไพศาล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2550)
 • Fellowship of Master degree of Science (MSc) of Dermatology and
  Anti-aging Medicine, Mah fah luang University (ปี 2552-2553)
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจ วิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2557)

ประสบการณ์ทำงาน Experience

 • เมโกะคลินิก (2557-ปัจจุบัน)

Certificate of Attendance

 • 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, Korea (May 22th-28th, 2011)
 • Concepts of beauty : Evolution in Eastern and Western cultures (May 28th, 2011)
 • Unlocking Emotional Beauty with the MD codes Equations symposium (July16th, 2016)
 • Masterclass in Botulinum Toxin2016 (August 28th, 2016)
 • Aesthetic Dermatology Academy Conference-Aesthetic Medicine Summit
  Joint Aesthetic Dermatology Conference, Bangkok, Thailand (August 18-19,2016)
 • Restyrane Skinboostes workshop (November10th, 2017)
 • GAIN anatomy masterclass (February 20th, 2019)
 • Allergan Medical institute Hands-on workshop unlocking the code to patient
  consultation – Total face approach (March 6th, 2019)
 • Allergan Medical institute Hands-on workshop Unlocking the code to facial
  revitalisation with the MD codes-foundation & contour (March 28th, 2019)
 • Revitacare Workshop 2019. (December 22nd, 2019)
 • Intensive Clinical training for Fire-Xel (August 5th, 2020)
 • New trend 2020 : How to upgrade your treatment by Inspire Eternity Co.,Ltd (November 6th, 2020)
 • Ultrasonic assisted Lipolysis (Hands-on) (February 22nd-24th, 2022)
 • AMI consultation : Exploring Patient Assessment to treatment planning
  through an archetype approach. (April 22nd, 2022)
 • Stem cell in Aesthetics (April 27th, 2022)

ปรึกษาและนัดหมาย