นพ.วันฉัตร โกมล

ทะเบียนแพทย์ 39020
นพ.วันฉัตร โกมล แพทย์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ประวัตินพ.วันฉัตร โกมล

นพ.วันฉัตร โกมล

Wanchat Komon,MD

Education (การศึกษา)

 • – วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)
 • – ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา (2563)
 • – Diploma in Sexual Medicine, Thammasart University (2563)
 • – Clinical fellowship in Gynecologic endoscopy, Bangkok endoscopy medical center (2560)
 • – วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร (2552)

 ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • – ปัจจุบัน สูตินรีแพทย์ กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผลงานทางวิชาการ

 • – Komon W, Manonai J, Kijmanawat A, Silpakit C, Tunkoon B, Jengprasert K, Sarit-apirak S. Validation of the Thai version of the Prolapse and Incontinence Knowledge Questionnaire (PIKQ). Int Urogynecol J. 2022
 • – Komon, W., Kijmanawat, A., Chattrakulchai, K., Sarit-apirak, S., Silpakit, C., Manonai, J. Validation of the Thai version of the Female Genital Self-Image Scale (FGSIS). BMC Women’s Health 2022;22 (1), art. no. 254.

สมาชิกองค์กร

 • – สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกชมรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย
 • – Member of International Urogynecological association