សួស្តី៎ចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះMayចា៎ ថ្ងៃនេះMayនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការជម្រុះរោមពុកមាត់ចា៎ ដែលអាចនិយាយបានថាបញ្ហាចម្បងជាមួយMayគឺថាការតុបតែងមុខមិនជាប់នឹងស្បែកមុខតែទៅជាប់នឹងរោមពុកមាត់ជំនួសទៅវិញ រូបថតខាងក្រាមបង្ហាញថាពុកមាត់ច្បាស់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តទេពេលថតរូប នាងខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវដើម្បីរកកន្លែងដែលអាចជួយកែទៅលើបញ្ហានេះបាន Mayបានសិក្សាតាមប្រព័ន្ធInternet ហើយពិនិត្យឡើងវិញលើFacebookរហូតដល់ខ្ញុំដឹងថាគ្លីនិកនីមួយៗប្រើម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរខុសៗគ្នា ហើយនាងខ្ញុំបានឃើញនៅMeko Clinicនៅទីនេះដោយប្រើឡាស៊ែរជម្រុះរោមដែលមានឈ្មោះថាGentle Yagនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឡាស៊ែរដែលរចនាឡើងសម្រាប់ប្រជាជនអាស៊ី ដូច្នេះអាចត្រូវបានធានាថាវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពចា៎

សូមមើលដំណាក់ការនៃការបាញ់ឡាស៊ែរចា៎

មុនពេលចាប់ផ្តើមបាញ់ត្រូវបានសម្អាតដោយកោររោមជាមុន នៅពេលការសម្អាតត្រូវបានបញ្ចប់នឹងចាប់ផ្តើមបាញ់

មកដល់ដំណាក់កាលនៃការបាញ់ មានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវបានផ្ទាត់ដោយកៅស៊ូ មិនឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ អាចទ្រាំទ្របានពេលវេលាបាញ់គឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនរោមរបស់យើងចា៎

រូបថតនេះអាចប្រៀបធៀបយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីមើលមុននឹងក្រោយពេលធ្វើបានចា៎ មានអារម្មណ៍ជឿជាក់បន្ទាប់ពីការផាត់មុខនឹងថតរូបបានចា៎ មើលលទ្ធផលតាំងពីបាញ់លើកដំបូង ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបាញ់អោយបានចំនួន08ដងចា៎ ហើយនៅMeko Clinic បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់

រូបភាពមុននិងក្រោយពេលបាញ់

Result By Specialist Natcha