សួស្ដីមិត្តភក្ដិទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំឈ្មោះ Linda ច៎ា ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់មកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ការជម្រុះរោមដៃនិងរោមជើងដោយម៉ាស៊ីន​ Gentle Yag នៅគ្លីនិក Meko​ ច៎ា ។ ជាដំបូងLindaចង់ប្រាប់ពីផលវិបាករបស់Linda​ផ្ទាល់ជាមុនសិន ហើយវាក៏ប្រហែលជាផលវិបាករបស់មិត្តៗនារីមួយចំនួនដូចគ្នាច៎ា នាងខ្ញុំមានបញ្ហារោមដៃរោមជើងច្រើនដូចជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹង ហាហាហា​ ពេលស្លៀកពាក់ខោអាវឬឈុតរ៉ូមម្ដងៗមិនមានទំណុកចិត្តទាល់តែសោះច៎ា។

នេះជារូបភាពមុនពេលធ្វើការចម្រុះ​ រោមមានលក្ខណះក្រាស់និងច្រើនមែនទែនចាស

ពេលកំពុងជម្រុះមិនមានការឈឺចាប់ទាល់តែសោះច៎ា

លទ្ធផលទទួលបានតាំងពីលើកតែម្ដង បន្ទាប់ពីជម្រុះហើយរោមដែលដុះមកវិញមានលក្ខណះតិចនិងស្ដើងជាងមុន នាងខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តណាស់៕

មិនចាំបាច់រាយរ៉ាប់ច្រើនទេ តោះមកមើលរូបភាពមុននិងក្រោយពេលជម្រុះតែម្ដងច៎ា៕ បន្ទាប់ពីធ្វើការជម្រុះរោមអស់ហើយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជាងមុនច្រើនមែនទែន ពេលស្លៀកពាក់ឈុតខ្លីៗមិនមានកង្វល់ក្នុងចិត្តទៀតទេ។នាងខ្ញុំសុំផ្ដាំផ្ញើរដល់មិត្តនារីទាំងបងៗបុរសប្រសិនបើកំពុងមានបញ្ហារោមដែលរំខានដល់ចិត្តនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ សូមនឹកឃើញដល់Mekoគ្លីនិកទាំងអស់គ្នាច៎ា៕

Result By Dr. Vichara