សួស្តីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះSuonanចា៎ ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមកចែករំលែកបទពិសេធន៏ពីការជម្រុះរោមក្លៀករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅMeko Clinicចា៎ នាងខ្ញុំមានកង្វល់ជាមួយនិងរោមក្លៀកខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែរោមក្លៀកនាងខ្ញុំដុះលឿន និងមានចំនួនច្រើន ពេលនាងខ្ញុំចង់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់វាលក្លៀក ធ្វើអោយពិបាកខ្លាំងណាស់​ ព្រោះត្រូវការកោរឬដុះរោមក្លៀកជាមុនសិន ទើបនាងខ្ញុំសំរេចចិត្តមកMeko Clinicធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីទទួលសេវាកម្មជម្រុះរោមក្លៀកចា៎

នេះជារូបនាងខ្ញុំមុនពេលធ្វើ

នេះជារូបនាងខ្ញុំពេលកំពុងធ្វើ

នេះជាម៉ាស៊ីនជម្រុះរោមក្លៀក ពីប្រទេសអាមេរិក

នេះជាលទ្ធផលក្រោយពេលធ្វើការបាញ់ជម្រុះរោមហើយចា៎ សំរាប់លទ្ធផលគឺទទួលបានតាំងពីបាញ់លើកទីមួយ ហើយរោមក្លៀកនាងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដុះយឺត តិចនិងស្តើងជាមុន អ្នកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់អោយនាងខ្ញុំប្រើជាកញ្ចប់8ដង ក្រោយពេលបាញ់អស់8ដង នឹងបាត់រយៈពេលយូរឆ្នាំ ប្រសិនបើមានការដុះក៏រោមមានសភាពស្តើងនឹងតិចជាងមុនចា៎

Result By Dr. Vichara