សួស្ដីច៎ា នាងខ្ញុំឈ្មោះ Lyhoung ច៎ា ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់មកណែនាំមិត្តភក្ដិទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីសេវាកម្មព្យួរសេរ៉ូមធ្វើឲ្យស្បែកស Meko Glow Drip នៅគ្លីនិកMeko ច៎ា ។​

មូលហេតុដែលជ្រើសរើសធ្វើការព្យួរសេរ៉ូមឲ្យសាច់សនេះដោយសារតែនាងខ្ញុំជាមនុស្សមិនស៊ូវចូលចិត្តលាបឡេរនិងមិនស៊ូវមានពេលផងដែរ ទើបសម្រាច់ចិត្តទទួលសេវាកម្មនេះ។

អ្នកគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យធ្វើការព្យួររយះពេល1សប្ដាហ៏ម្ដង​ប្រសិទ្ធិភាពវិញទទួលបានចាប់ព្យួរបាន2ទៅ3ដងតែម្ដង អាចធ្វើការព្យួរបានទាំងនារីនិងបុរសច៎ា ។​
សេរ៉ូមមិនមានផលប៉ះពាល់ទេច៎ា ពីព្រោះផ្សំឡើងពីវិតាមីនចម្រុះដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់។

សម្រាប់មិត្តៗដែលកំពុងរកមើលសេវាកម្មព្យួរសេរ៉ូមឲ្យស្បែកសនិងមានសុវត្តិភាពនាងខ្ញុំសុំណែនាំគ្លីនិកMeko ពិតជាមិនខកបំណងឡើយច៎ា។

Result By Dr. Vichara