សួស្តីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះPov សំរាប់ថ្ងៃនេះដែរ នាងខ្ញុំបានមកដល់ Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ចា៎  មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំមកMeko Clinic ថ្ងៃនេះព្រោះតែនាងខ្ញុំមានបញ្ហាថ្ពាល់ធំ មានខ្លាញ់ថ្ពាល់និងយារធ្លាក់ កង្វល់បញ្ហាខ្លាញ់នៅបឿ ក និងចង់ធ្វើការលើកបន្ដឹងទម្រង់មុខអោយឃើញទម្រង់មុខច្បាស់ជាងមុន ហើយមានរាងV-Shapeជាងមុនចា៎ ​​ នាងខ្ញុំបានធ្វើការពិគ្រោះ និងពិភាស្សាជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញ ក្រោយពេលពិគ្រោះរួចអ្នកគ្រូពេទ្យបានណែនាំអោយនាងខ្ញុំធ្វើសេវាកម្ម Ultraformer III ដែលជាម៉ាស៊ីនលើកបន្ដឹងទម្រង់មុខ ជួយកែបញ្ហាថ្ពាល់ធំ ខ្លាញ់ថ្ពាល់និងយារធ្លាក់ និងបញ្ហាខ្លាញ់បឿ ក   មុនពេលធ្វើនាងខ្ញុំបានធ្វើការលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងរយៈពេល45នាទី  ហើយសំរាប់ការធ្វើសេវាកម្មនេះមានរយៈពេល45នាទីចា៎

                                                    នេះជារូបនាងខ្ញុំមុនពេលធ្វើចា៎

នេះជារូបនាងខ្ញុំពេលកំពុងធ្វើការអ៊ុតបន្តឹងស្បែកមុខ និងបឿ​ ក

នេះជាអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើង គាត់ពិតជាជំនាញនិងរួសរាយណាស់  អ្នកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាក្រោយធ្វើហើយ នឹងមានការហើមតិចតួចក្នុងរយៈពេល 3-4ថ្ងៃដំបូង សំរាប់លទ្ធផលនិងទទួលបានក្រោយពេលធ្វើហើយរយៈពេល2សប្តាហ៏ចា៎

នេះជាលទ្ធផលក្រោយពេលធ្វើហើយចា៎ អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេចា៎ គឺពិតជាខុសភ្លែកពីមុនខ្លាំងណាស់ នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ហើយក៏សូមអរគុណដល់Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផងដែរចា៎ ដែលបានណែនាំនិងទទួលស្វាគមន៏នាងខ្ញុំបានយ៉ាងល្អចា៎ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហានិងកង្វល់ដូចនាងខ្ញុំ​ អាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មដូចនាងខ្ញុំបានណាចា៎

Result By Dr. Vichara