សួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះ Anna​ ចា៎  សំរាប់ថ្ងៃនេះដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់ Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ចា៎  មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំមក Meko Clinic ថ្ងៃនេះព្រោះតែនាងខ្ញុំមានបញ្ហាមុខប្រហោងខ្មូត មានស្លាកស្នាម និងរុន្ធរោមធំៗ ជាច្រើននៅលើផ្ទៃមុខ នាងខ្ញុំបានជួបពិគ្រោះនិងពិភាស្សាជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញ ក្រោយពេលពិគ្រោះរួចអ្នកគ្រូពេទ្យបានណែនាំអោយនាងខ្ញុំធ្វើសេវាកម្មEndymed ដែលជាម៉ាស៊ីនព្យាបាលបញ្ហាមុខប្រហោងខ្មូត ស្លាកស្នាម និងរុន្ធរោមធំៗ មុនពេលធ្វើនាងខ្ញុំបានធ្វើការលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងរយៈពេល45នាទីចា៎

នេះជារូបនាងខ្ញុំមុនពេលធ្វើ

នេះជាលទ្ធផលក្រោយពេលធ្វើហើយចា៎ អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេចា៎ គឺពិតជាមានភាពខុសភ្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ ស្បែកមុខម៉ត់ និងរលោងស្មើរឡើងវិញហើយចា៎ នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សំរាប់លទ្ធផលដែលទទួលបាននេះចា៎

Result By Dr. Vichara