សួស្តីចា៎ នាងខ្ញុំ Seav Lii  ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនិងការចាក់Botox បង្រួមសាច់ដុំថ្គាម ដើម្បីទទួលបានទម្រង់មុខតូចនិងV-shape នៅMeko Cilnicចា៎

នាងខ្ញុំបានមកជួបពិគ្រោះជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យេជំនាញ ដោយសារតែនាងខ្ញុំមានសាច់ដុំថ្គាមធំ ទើបធ្វើអោយទម្រង់មុខធំ មិនស្រស់ស្អាត អ្នកគ្រូពេទ្យបានណែនាំនាងខ្ញុំចាក់Botox ដើម្បីបង្រួមសាច់ដុំថ្គាមអោយតូច និងជួយអោយឃើញទម្រង់មុខស្រឡូនV-shapeចា៎

                                        នេះជារូបនាងខ្ញុំមុនពេលចាក់

                                          នេះជារូបនាងខ្ញុំកំពុងធ្វើការចាក់

នេះជាអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើង គាត់ពិតជាមានជំនាញ​ខ្លាំងណាស់ អ្នកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាសំរាប់លទ្ធផល និងទទួលបានក្រោយពេលចាក់ហើយរយៈពេល2សប្តាហ៏ចា៎

      ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យបានណែនាំនាងខ្ញុំ ត្រូវតមពិសារជាតិអាកុល ហាត់ប្រាណ និងស្ទីម សោណា រយៈពេល2សប្តាហ៏ចា៎

នេះជាលទ្ធផលក្រោយពេលចាក់រួចចា៎ ពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ទម្រង់មុខនាងខ្ញុំតូច ស្រស់ស្អាត និងស្រឡូនជាងពីមុន​ ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត និងពេញចិត្តសំរាប់លទ្ធផលនេះណាស់

Result By Dr. Vichara