ស្តីចា នាងខ្ញុំ Toi Ting ចា

សំរាប់ថ្ងៃនេះដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់ Meko clinic សា​ខាភ្នំពេញចា ព្រោះតែខ្ញុំមានកង្វល់ទៅលើបញ្ហាស្នាមដក់ ផត និងរូងក្រោមភ្នែក ទើបបានសំរេចចិត្តមកពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញ​ និងធ្វើការចាក់កែបញ្ហាក្រោមភ្នែកនេះចា

ក្រោយពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹង Dr.Pich vichara អ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញ

គ្រូពេទ្យបានណែនាំអោយនាងខ្ញុំចាក់ជា Filler Restylane របស់ USA ចំនួន​2cc ដើម្បីជួយបំពញចំណុចខ្វះខាតក្រោមភ្នែកចា

ហើយនេះជាសភាពភ្នែកនាងខ្ញុំមុនពេលធ្វើការចាក់ចា

មុនធ្វើចា៎

នាងខ្ញុំបានធ្វើការលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងរយះពេល45នាទី បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានធ្វើការចាក់ដោយ Dr.Pich vichara  គ្រូពេទ្យជំនាញគាត់ពិតជាដៃស្រាលខ្លាំងណាស់ មិនមានការឈឺចាប់បន្តិចឡើយ រយះពេលនៃការចាក់ត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះចា បន្ទាប់ពីធ្វើការចាក់ហើយនាងខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗតែម្តងចា

                        នេះជាលទ្ធផលនឹងភាពខុសភ្លែកគ្នាក្រោយពេលចាក់រួចរាល់ហើយចា

នាងខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តជាមួយលទ្ធផលរបស់នាងខ្ញុំណាស់ មិនចំណាយពេលយូរក៏ទទួលបានភាពស្រស់ស្អាត នឹងភាពជឿជាក់ត្រឡប់មកវិញចា

បំពេញក្រោមភ្នែក កែបញ្ហាភ្នែកដក់ ដើម្បីទទួលបានភាពស្រស់ស្អាត នាងខ្ញុំសូមណែនាំអញ្ជើញមក Meko clinic ទាំងអស់គ្នាចា

Result By Dr. Vichara