សួស្ដីចា នាងខ្ញុំឈ្មោះ Sophie ជា Net Idol និងជា Influencer របស់ 88 communication គឺជាក្រុមហ៊ុន Digital Influencer Marketing ដំបូងមួយនៅកម្ពុជា។

ហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានមកដល់ Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ចា៎ ព្រោះតែខ្ញុំមានបញ្ហាថ្គាមធំ ទើបចង់មកពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញ និងមកធ្វើការចាក់បង្រួមថ្គាមចា៎

រូបមុនធ្វើចា៎

នាងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង Dr. Voranun Kummaraphat គ្រូពេទ្យបានណែរនាំអោយនាងខ្ញុំចាក់ Botox របស់ USA ដើម្បីជួយបង្រួមថ្គាមអោយតូចស្រលូន

ហើយនេះជាមុខនាងខ្ញុំមុនធ្វើ

នាងខ្ញុំបានធ្វើការលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងរយះពេល 45នាទី បន្ទប់មកនាងខ្ញុំបានធ្វើការចាក់ជាមួយគ្រូពេទ្យ Dr. Voranun Kummaraphat គ្រូពេទ្យពិតជាដៃស្រាលខ្លាំងណាស់ មិនមានការឈឺចាប់ឡើយចា រយះពេលនៃការចាក់ត្រឹមតែ 15នាទីតែប៉ណ្នោះចា ក្រោយចាក់ហើយគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាលទ្ធផលនឹងវាចាប់ផ្ដើមឃើញក្នុងរយះពេល 14ថ្ងៃក្រោយចាក់

ចាក់រួចរាល់ហើយចា

ហើយនេះចាក្រោយចាកបាន់ 10ថ្ងៃ 

ក្រោយចាក់បាន 14ថ្ងៃហើយចា 

នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងលទ្ធផលរបស់នាងខ្ញុំណាស់

មុនធ្វើ និង ក្រោយធ្វើចា៎ ខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ចា៎

ប្រសិនបើចង់ថ្គាមតូច ស្រលូនស្អាតនាងខ្ញុំណែរនាំ Meko Clinic ចា៎

Result By Dr.Mint