Search

To search this website, please use the form below.

Therma 3S

Therma 3S

หลักการทำงานของ Therma3S Therma 3 S เป็นนวัตกรรมล่าสุดในการยกกระชับด้วยการส่งผ่านคลื่นวิทยุ Monopolar Radio Frequency 6 MHz ผ่านเข้าสู่ผิวชันหนังแท้ เพื่อให้คอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังเกิดการหดตัว  จากนั้นเซลล์ใต้ผิวหนังจะทำการซ่อมแซมให้มีการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินขึ้นมาใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดเรียงตัวของคอลลาเจนอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น  ผิวจึงกระชับและยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง   เป็นการกระตุ้นผิวจากภายในสู่ภายนอกอย่างปลอดภัย ผลลัพธ์อยู่ได้นาน 6 เดือน-1 ปี ขึ้นกับสภาพผิว อายุของแต่ละบุคคล   การปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุของ Therma3S ลงสู่ผิวหนัง พลังงาน Monopolar Radio Frequency 6 MHz จะถูกปล่อยออกจากหัว Tip ออกมาเป็นตารางขนาดเท่า ๆ กัน  เพื่อให้คลื่นพลังงานส่งผ่านจากผิวชั้นบนลงสู่ผิวชั้นล่างได้อย่างสม่ำเสมอเท่า ๆ…

ThailandUSA