Search

To search this website, please use the form below.

ตา

ตาสองชั้น

ตาสองชั้น (Double Eyes) ตาสองชั้น หรือ Double Eyes แพทย์จะทำแนวเส้นผ่าตัดที่เปลือกตาบน หนังตาส่วนเกินจะถูกตัดออก และเปลือกตาตามแนวเส้นผ่าตัดจะถูกเย็บเข้าหากัน วิธีการนี้จะซ่อนแนวเส้นผ่าตัดให้อยู่ในรอยพับตามธรรมชาติของเปลือกตาบน ทำให้สังเกตเห็นรอยเเผลได้ยาก ขณะทำการผ่าตัดจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ร่วมด้วยเพื่อห้ามเลือด หากคนไข้มีไขมันส่วนเกินบริเวณเปลือกตามาก แพทย์จะตัดไขมันส่วนเกินออกให้ด้วย ก่อนเย็บทำชั้นตาใหม่ ย้อนกลับไปดูบริการตาเพิ่มเติม

แก้ตา

แก้ตา (Re-upper blepharoplasty) แก้ตา หรือ  Re-upper blepharoplasty หากทำศัลยกรรมตาแล้วไม่สวย ไม่ถูกใจ ชั้นตาไม่เท่ากัน หรือใหญ่เกินไป แก้ไขโดยทำศัลยกรรมแก้ตาใหม่ ให้ได้ชั้นตาโค้งสวยได้รูป ซึ่งศัลยกรรมแก้ตานี้ แนะนำว่าคนไข้ควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อประเมินปัญหาเดิมที่เกิดจาการทำครั้งเก่าเสียก่อน ย้อนกลับไปดูบริการตาเพิ่มเติม

ThailandUSA