Search

To search this website, please use the form below.

แก้หน้าอก

ทำนม เมโกะคลินิก ทำนม เมโกะคลินิก

แก้หน้าอก (Re-mammoplasty)

แก้หน้าอก หรือ Re-mammoplasty งานแก้ไขปัญหาหน้าอกที่เสริมมาแล้ว แต่คนไข้ไม่ชอบ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาหลากกลายเช่น ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน ผิดรูป เห็นขอบซิลิโคนชัดเจน หน้าอกที่เสริมมาดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งงานแก้หน้าอกนั้นขึ้นกับปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและแก้ไขโดยถอดซิลิโคนเก่าออก และทำการเสริมซิลิโคนใหม่ที่เหมาะสมและรับกับรูปร่างเข้าไปแทนที่ให้

ย้อนกลับไปดูบริการหน้าอกเพิ่มเติม

ThailandUSA