សួស្ដីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះ Bowy ចា៎ ហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់មក Review ការកែច្រមុះថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនៅ Meko Clinic នាងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ Meko Clinic ជាយូរមកហើយព្រោះជាគ្លីនិកដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសថៃផងដែរចា៎ មុននិងឈានចូលទៅការ Review ច្រមុះនាងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាខ្ញុំបានធ្វើច្រមុះ 2ដង រួចមកហើយ មូលហេតុដែរចង់កែច្រមុះព្រោះតែនាងខ្ញុំចង់កែទម្រង់ច្រមុះ ហើយក៏សម្រាច់ចិត្តមកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិង លោកគ្រូពេទ្យ Manat នាងខ្ញុំធ្លាប់មកប្រើសេវាកម្មនៅ Meko Clinic ជាច្រើនដងមកហើយចា៎ ធ្លាប់មកចាក់ Botox ហើយពិតជាពេញចិត្តនិងសេវាកម្មនៅ Meko Clinic ខ្លាំងៗមែនទែនចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

ច្រមុះដើមរបស់នាងខ្ញុំគឺជាច្រមុះដែលគ្មានជម្រាល ព្រោះតែការធ្វើច្រមុះរបស់នាងខ្ញុំលើកមុនធ្វើដោយការដាក់ Silicone តែមួយមុចគត់ ទើបធ្វើអោយច្រមុះនាងខ្ញុំគ្មានជម្រាលចា៎ ពេលបានពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យ Manat លោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាច្រមុះនាងខ្ញុំសាច់ច្រើន ធ្វើច្រមុះថែមសាច់ត្រកៀកបានដោយងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់កង្វល់អ្វីទាំងអស់ចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

ការធ្វើច្រមុះនាងខ្ញុំប្រើរយះពេលប្រហែល 1ម៉ោងបន្ដិចចា៎ លោកគ្រូពេទ្យជំនាញខ្លាំងមែនទែនចា៎ ព្រោះតែមានបទពិសោធន៍ជាង 30ឆ្នាំមកហើយចា៎ លោកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការវះកាត់យកសាចត្រកៀកជាមុនចា៎ ដឹងខ្លួនម្ដងទៀតគឺលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការដាក់ Silicone បាត់ ហើយគ្រូពេទ្យក៏បានយកសាច់ត្រកៀកមកតុបតែងចុងច្រមុះ នាងខ្ញុំខ្លាចហើមមែនទែន ហើយនាងខ្ញុំក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យក្រោយពីគាត់បានធ្វើរួចរាល់ នាងខ្ញុំសួរថាតើក្រោយពីបាត់ហើមតើច្រមុះនាងខ្ញុំនិងទទួលបានចុងស្រួចទេ លោកគ្រូព្យប្រាប់ថាច្រមុះនាងខ្ញុំនិងជម្រាល ហើយចុងស្រួចតាមដែលនាងខ្ញុំចង់បានចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

7ថ្ងៃ និង 8ថ្ងៃចា៎ ច្រមុះនាងខ្ញុំពិតជាជម្រាលស្អាតដូចធម្មជាតិខ្លាំងណាស់ចា៎ ហើយថែមទាំងគ្មានការជាំ ឬហើយទៀតចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

20ថ្ងៃក្រោយធ្វើការវះកាត់

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

ជិតគ្រប់ 1ខែហើយចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

ក្រោធ្វើការកែច្រមុះមកមានតែគេសួរថា តើនាងខ្ញុំទៅធ្វើអី ព្រោះគ្មានស្នាម គ្មារបួសអ្វីទាំងអស់ចា៎

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល
លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

មុនធ្វើ និង ក្រោយធ្វើ

លទ្ធផលដែលទទូលបានស្ថិតលើបុគ្គល

Result By Dr.Manat