កក់ឥឡូវ​នេះ!!

Free Gift Voucher

💥ល័ក្ខខ័ណ្ឌ💥

សម្រាប់អតិថិជនដែលបានធ្វើការជាវនៅគ្រប់សេវាកម្មរបស់គ្លីនិកយើងខ្ញុំ ហើយធ្វើការ Check In ក្នុងគណី Facebook, Instagram Post ឬ Instagram Story ហើយ Check in @mekocambodia និងទទួលបាន Gift Voucher ម៉ាស្សាមុខភ្លាមៗ​ ។