កក់ឥឡូវ​នេះ!! EYE SURGERY DR.SAK

🔥Eye Surgery by Dr.Sak
👉🏻ធ្វើត្របកភ្នែកពីរជាន់ + យកខ្លាញ់ + តុបតែងស្បែកត្របកភ្នែក
🎈Promo Price = $800
Full Price = $1,150
👉🏻កែត្របកភ្នែកពីរជាន់ + យកខ្លាញ់ + តុបតែងស្បែកត្របកភ្នែក
🎈Promo Price = $800
Full Price = $1,485