កក់ឥឡូវ​នេះ!! NOSE SURGERY DR.ANON

📣📣Dr Ar Nose Surgery Discount Promotion

👉🏻ធ្វើច្រមុះ + ឈូសឆ្អឹង + សាច់ត្រកៀក ឬ ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក 

🎈Promo Price = $1,955

Full Price = $2,585

👉🏻កែច្រមុះ + ឈូសឆ្អឹង + សាច់ត្រកៀក ឬ ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក 

🎈Promo Price = $2,700

Full Price = $3,585

📣📣Dr Ar Nose Surgery + កាត់ស្លាបច្រមុះ Promotion 

👉🏻ធ្វើច្រមុះ + ឈូសឆ្អឹង + សាច់ត្រកៀក ឬ ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក +  កាត់ស្លាបច្រមុះ 

🎈Promo Price = $2,170

Full Price = $3,058

👉🏻កែច្រមុះ + ឈូសឆ្អឹង + សាច់ត្រកៀក ឬ ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក +  កាត់ស្លាបច្រមុះ 

🎈Promo Price = $3,000

Full Price = $4,085