แพทย์หญิง รสนา พิทยพงษ์พัชร์

ทะเบียนแพทย์ -

ประวัติแพทย์รสนา

แพทย์หญิง รสนา พิทยพงษ์พัชร์

EDUCATION (การศึกษา)

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2533-2539
– จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542-2545
– จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546-2547

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2547-2550
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
2550-ปัจจุบัน
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 2550-ปัจจุบัน
– แพทย์ที่ปรึกษา จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2550-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543
– International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545
– วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547

ปรึกษาและนัดหมาย