พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

ทะเบียนแพทย์ 49938

ผลงานศัลยกรรมของแพทย์มาลา

ประวัติแพทย์มาลา