พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์ (ฝน)

ทะเบียนแพทย์ 53439

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์ฝน (พลอยพิชชา)

ประวัติแพทย์ฝน (พลอยพิชชา)

แพทย์หญิง พลอยพิชชา อัครโภคินันท์

การศึกษา

  • – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 2007-2010
  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ประเทศไทย 2010-2016

ประสบการณ์

  • – Meko Clinic ปัจจุบัน
  • – Medicare Clinic 2018- ปัจจุบัน
  • – Virat Aesthetic Clinic, หาดใหญ่ สงขลา 2017
  • -โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ สงขลา 2016-20017
  • – โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ สงขลา 2016-2017
  • – Dr.Uma Private Clinic, หาดใหญ่ สงขลา 2016-2017
  • – ฝึกงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่สงขลา 2016-2017

ปรึกษาและนัดหมาย