แพทย์ฝน พลอยพิชชา

ทะเบียนแพทย์ 53439

ประวัติแพทย์ฝน (พลอยพิชชา)