พญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ทะเบียนแพทย์ 37964

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์ญา

ประวัติแพทย์ญา

แพทย์หญิง วนันยา โพธิ์ชัย

การศึกษา

  • – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2000-2002)
  • – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2003-2009)
  • – ศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2012-2017)

ประสบการณ์

  • – ฝึกงานทั่วไป โรงพยาบาลยโสธร (2009)
  • – ฝึกงานแผนกศัลยกรรมทั่วไปที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (2010)
  • – ฝึกงานแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (2011)
  • – ผู้เยี่ยมชมคลินิกด้านศัลยกรรมตกแต่ง University of Tokyo Hospital. (2016)
  • – ผู้เยี่ยมชมคลินิกด้านศัลยกรรมตกแต่ง China Medical Hospital University. (2017)
  • – ผู้เยี่ยมชมคลินิกด้านศัลยกรรมตกแต่ง Chang Gung Memorial Hospital.  (2017)

ปรึกษาและนัดหมาย