นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ทะเบียนแพทย์ 43531

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์กานต์

ศัลยกรรมจมูก

รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์กานต์(9)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ยังไม่มีรีวิวของแพทย์กานต์

ประวัติแพทย์กานต์

นายแพทย์ วีรกานต์ สถิตนิรามัย

การศึกษา (Education)

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2549-2555
  • – วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-2563

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

  • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะคลินิกเวชกรรม
  • – Clinical Observership Program : 1. Department of Plastic and Reconstructive Surgery, ASAN medical center, Seoul, Korea. 2. Department of Plastic and Reconstructive Surgery. Chang Gung International medical Centre, Taiwan.
  • – Medical Voluntee : 1. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation 2. สภากาชาดไทย

Professional Membership

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

ปรึกษาและนัดหมาย