พญ.วีรุทัย สภานนท์

ทะเบียนแพทย์ 33029
พญ.วีรุทัย สภานนท์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสรืมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ประวัติพญ.วีรุทัย สภานนท์

แพทย์หญิง วีรุทัย สภานนท์ 

Veerutai Sabhanond,M.D.

ประวัติการศึกษา (Education)
– ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542-2548)
– ปริญญาโท ตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551-2553)
– Fellowship in Dermatosurgery and Lasers, คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(2555-2556)

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)
– Hydrohealth skin clinic and medical spa (2549-2554)
– พฤกษาคลินิก (2549-2551)
– สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2549-2556)
– เมโกะคลินิก (2554-2556)
– โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (2555-2556)
– เมโกะคลินิก (2554-2556)
– Professional speaker ยูเซอริน บริษัท ไบเออร์ สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (2561-2562)
– Head of project (Anti aging holistic Dermolecular) โรงพยาบาล BNH (2563-2564)
– Volunteer for COVID-19 professional teleconsultation (Chiwii application) 2563
–Clinical Operation Director at Meko Clinic (2565-ปัจจุบัน)

Memberships

  • Medical Council of Thailand
  • Dermatological Society of Thailand
  • Medical Cannabis professional (Ministry of Public Health)